COMFLOOR PC 0K

Charakteristika:

Epoxidová polymerbetonová konstrukční a vyrovnávací vrstva (bez povrchové úpravy) slouží k dodatečnému statickému zvýšení únosnosti a sanaci povrchu železobetonových/betonových stropních/ nebo podlahových desek. Funkční konstrukční spolupůsobení s podkladem je zajištěno jeho vícenásobnou nízkoviskozní penetrací (vč. zmonolitnění trhlin bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí) a posílení statické funkce je dosaženo jednak vlastní extrémní pevností polymerbetonové vrstvy a dále vložením dodatečně spolupůsobící výztuže. V závislosti na tloušťce vkládané výztuže a zajištění jejího krytí je určena celková tloušťka polymerbetonové vrstvy, která bývá větší než u standardních polymerbetonových podlahovin.

Skladba:

  • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem
  • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)
  • vícenásobná nátěrová penetrační vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3
  • přikotvení dodatečné ocelové výztuže (např. přistřelovací hřeby) s překrytím krajů
  • spojovací nátěrová vrstva epoxidové pryskyřice COM 1
  • nosná a vyrovnávací vrstva epoxidového polymerbetonu (epoxidová pryskyřice COM 1 + křemenné plnivo frakce 0 – 4 mm), krytí výztuže: min. 10 mm
  • uhlazení povrchu rotační hladičkou
  • uzavírací vrstva povrchu polymerbetonovou pryskyřicí COM 1 s mikroplnivem

Vlastnosti:

Typ podlahoviny

PC 0K

Konstrukční tloušťka (mm)

40

Realizační tloušťka (mm)

30 - 50

Objemová hmotnost (g.cm-3)

2,0

Pevnost v tlaku (MPa)

80

Pevnost v tahu za ohybu (MPa)

25

Odtrhová pevnost (zlom v betonu) (MPa)

> 1,5

Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)

Bfl – s1

Tvrdost (ShoreD)

> 70

Chemická odolnost

viz. atest

Protiskluznost (statický součinitel tření)

- za sucha

- za mokra

 

1,04

0,84

COMFLOOR PC 0K.pdf (Technická dokumentace)