Silniční obrubníky

Silniční obrubníky ve městech, kde silnici lemují chodníky, jsou tradičně vyráběny ze žuly v rozměrech obvykle 250 x 200 x 1000 mm, obdélníkového průřezu. V převážné míře představovaly tyto obrubníky ruční výrobu a vyžadovaly těžební lokality poskytující dostatečně velké bloky. Takových lokalit je stále méně a při současném velkém rozvoji automobilové dopravy a s tím spojené výstavbě silnic v minulosti nemající obdoby je jen přirozené, že výroba žulových obrubníků současnému tempu nemůže stačit. Současně se výrazně zvýšila celková tonáž automobilů a každý nechtěný nájezd takových automobilů na okraj obrubníku znamená většinou jejich vyvrácení a následně nezbytnou opravu. Pokusy nahradit žulové obrubníky betonovými skončily vesměs neúspěšně z několika důvodů: jejich pevnost je relativně nízká a tak dochází při nárazu kola k odlamování hran, vyvracení obrubníků při nájezdu těžkých vozidel je stejně časté jako u žulových a navíc v některých případech dochází k rozlomení a konečně, a to zejména, vliv posypových solí, atmosférických vlivů (tání - mrznutí) a kyselých dešťů vede k rychlé povrchové korozi, projevující se odlupováním povrchových částí, vznikem nerovností, bradavičnatěním a celkovým zhoršeným vzhledem. V důsledku těchto vlivů životnost betonových obrubníků je výrazně nižší a je třeba počítat s opakovanou rekonstrukcí dříve, než rekonstrukci vyžaduje silniční těleso jako celek. Řešení může poskytnout pouze použití takových materiálů a prvků, které při výrobě průmyslovým způsobem jak vzhledově, tak technicky, ale i svou životností dosáhnou, nebo dokonce předčí původní žulové výrobky. Samozřejmě přitom hraje nezanedbatelné hledisko i ekonomický aspekt.

Vynález a rozvoj technologií polymerbetonů s jejich vynikajícími vlastnostmi umožnily optimální řešení problému. Polymerbeton vyráběný z vysoce odolných horninových drtí a písků a vhodné syntetické pryskyřice poskytne materiál, odolávající trvale všem vlivům, se kterými se obrubník může v praxi setkat. Vzhledem k jeho nespojité pórovitosti není ovlivněn atmosférickými změnami, zejména je netečný k opakovanému zmrazování a tání, díky chemicky odolnému syntetickému pojivu (obvykle na polyesterové bázi) snáší bez vzniku poruch trvalé působení rozmrazovacích prostředků i kyselých dešťů a díky vysoké mechanické pevnosti (v tlaku až 100 MPa, v tahu za ohybu až 25 MPa) odolává bez porušení či olamování rohů i velmi tvrdé a bezohledné nájezdy kamiónů. Konstrukční řešení příčného řezu polymerbetonového obrubníku COMCON ve tvaru obráceného U nabízí dvě možnosti: pro vozovky s těžkým provozem a předpokládanými nájezdy těžkých vozidel na obrubníky se vyplní celý volný prostor obráceného U betonem, spojeným s betonem podkladu, do něhož se obrubník vždy osazuje, nebo se ponechá prostor obráceného U volný, k umožnění jednoduchého a dobře chráněného vedení, např. elektrického, spojového, signalizačního atd. Tento druhý způsob využití tvaru obrubníků má význam zejména ve městech, s omezeným průjezdem těžkých vozidel či s omezenou rychlostí provozu. Prvý způsob osazení obrubníků naopak zabezpečuje, že k vyvrácení obrubníků prakticky v žádném případě nemůže dojít a tak je vhodný zejména pro silniční tahy s nejtěžším provozem. Výhodné vlastnosti i životnost polymerbetonových obrubníků je již ověřena mnohaletým (více než 15-tiletým) provozem na pražských i jiných dálkových nebo okružních trasách.

Polymerbetonové obrubníky COMCON však skýtají řadu dalších možností u žulových buď těžko nebo vůbec nedosažitelných. Tak např. bez velkých problémů lze vyrábět obrubníky obloukové s širokým a libovolným rozmezím vnitřního poloměru, aniž by se cena nějak podstatně zvýšila. Lze dále vyrábět obrubníky v libovolné barvě probarvené ve hmotě, která zůstává trvalá i po dlouhé době, nemění odstín a nešedne. To umožňuje osazovat barevné obrubníky všude tam, kde se pracně a opakovaně musí tak jako tak natírat, např. koncová část nástupních tramvajových ostrůvků bíle, přední část žlutě, zákaz stání či zastavení (žlutě, červeně), parkovací zóny (modře) apod. Polymerbetonové obrubníky s reflexní úpravou dokonale a trvale řeší problém viditelnosti okrajů silnice v noci a tak se mohou významně podílet na zvýšení bezpečnosti provozu. Polymerbetonové obrubníky lze dále snadno vyrábět s libovolným strukturním povrchem podle přání investora pro místa se zvláštním nebezpečím uklouznutí (příčně nebo podélně drážkované, mozaikové či nepravidelně drážkované). Takové typy mohou mít zvláštní význam např. pro železniční nástupiště apod.

Polymerbetonové obrubníky přinášejí v širším smyslu i další, důležitý ekologický efekt. Umožňují totiž komplexní zpracování všech odpadů z výroby žulových prvků, jako je dlažba, krajníky atd. Tím se odstraní nejnepříznivější efekt žulových lomů, tj. odvaly a skládky, které po deselitetí hyzdí krajinu.

Pro výrobu přímých polymerbetonových obrubníků byla vyvinuta a zkonstruována výrobní linka s kapacitou 80 bm / směnu a v současné době se dokončuje její stavba, resp. poslední úpravy po zkušebním provozu. Tato výrobní linka výrazně (nejméně dvakrát) zvýší produktivitu současného zařízení a uspoří přitom počet obsluhujícího personálu na polovinu.