Právní a věcné prostředí

Právní normy

Hmatová opatření na pozemních komunikacích a dalších veřejně přístupných plochách jsou nedílnou součástí bezbariérového prostředí definovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Poradenství pro bezbariérové řešení staveb pro zrakově postižené

Konkrétní hmatové prvky na pochozích plochách jsou uvedeny  v příloze č. 1 vyhlášky. 

Vyhláškou jsou definovány následující prvky:

Varovný pás

- je hmatové opatření na hranici nebezpečného nebo trvale nepřístupného  prostoru pro veřejnost.

Signální pás

- je hmatové opatření v orientačně důležitém místě, v některých případech má i směrovou vodicí  funkci

Hmatný pás

- je hmatové opatření na hranici nebezpečného prostoru mezi pásem pro pěší a cyklistickou stezkou na jedné úrovni

Vodicí pás přechodu

- je hmatové opatření ve vozovce navazující v odůvodněných případech na směrové vedení na pásu pro pěší

Vodicí linie s funkcí varovného pásu

- je hmatové opatření výhradně na železničních nástupištích, vyznačuje hranici nebezpečného prostoru a zároveň má také směrovou vodicí funkci

Umělá vodicí linie

- je hmatové opatření zajišťující směrové vedení a je tvořené speciálními hmatovými prvky

Přirozená vodicí linie

- je hmatové opatření zajišťující směrové vedení a je tvořené běžnými stavební prvky

 

Prvky (materiály) pro hmatová opatření podléhají zvláštnímu zkušebnímu režimu a certifikaci. Postup je určen zákonem č. 22/1997 Sb. a nařízením vlády č. 163/2002 Sb.

Detaily jsou uvedeny v technických návodech TN TZÚS:

TN TZÚS 12.03.04 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou pro zrakově postižené pro signální, varovné a hmatné pásy zřizované v exteriéru.

TN TZÚS 12.03.05 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou pro zrakově postižené pro varovné pásy a pásy obdobného charakteru (hmatný pruh v metru oddělující plochu nástupiště od bezpečnostního pásu) zřizované v interiéru.

TN TZÚS 12.03.06 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou pro zrakově postižené pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice).

Věcné podklady

Pozemní komunikace

ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací  (včetně změny Z1)

ČSN 73 6425-1 - Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 1: Navrhování zastávek

Železnice

ČSN 73 6380 - Železniční přejezdy a přechody

ČSN 73 4959 - Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních.

Ž8.7 - Bezpečnostní a orientační pásy na nástupištích, změna č.2, vzorový list SŽDC

Metro

Vyhláška č. 177/1995 Sb.  vnitřní pokyn DP Praha