Pozemní komunikace a veřejnosti přístupné plochy

Hmatová opatření prováděna z dlažebních desek a kostek:

Varovný pás - šířka 0,4 m, povrch výstupky pravidelného i nepravidelného tvaru

Signální pás - šířka 0,8 až 1,0 m, povrch výstupky pravidelného i nepravidelného tvaru

Hmatný pás - šířka 0,3 až 0,4 m, povrch výstupky pravidelného i nepravidelného tvaru

Certifikace hmatových prvků pro varovné, signální a hmatné pásy dle TN TZÚS 12.03.04

Umělá vodicí linie - šířka 0,3 m (interiér) a 0,4 m (exteriér), povrch drážky

Certifikace hmatových prvků pro umělé vodicí linie dle TN TZÚS 12.03.06

 

Poznámka:
Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb. musí okolí tvořit rovinné desky v šíři nejméně 250 mm. Rovinný povrch s funkčním hmatovým kontrastem je zajištěn dlažebními prvky bez sražené hrany, se spárami maximální šíře 4 mm, počtem spár mezi dlažebními prvky na délku 1 metru pásu lemujícího hmatový prvek maximálně 5 ks, počtem spár mezi dlažebními prvky na šířku lemujícího pásu maximálně 1 ks (tj. minimální osová vzdálenost spár může být 200 mm). Tento požadavek splňují například rovinné dlaždice o rozměrech 200 x 200 mm bez sražené hrany. Rovinnost dlažby dle ČSN 74 4505. Povrch dlažby musí splňovat základní požadavky na protiskluznost dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Hodnota protiskluznosti nesmí být odlišná od výše uvedeného požadavku. Povrch musí být rovinný, bez výstupků, drážek a podobných tvarových úprav.

 

Místa s hmatovými opatřeními (užití prvků):

Přechody: varovné a signální pásy

Místa pro přecházení: varovné a odsazené signální pásy

Místa se sníženým obrubníkem: varovné pásy

Pásy pro pěší a cyklistická stezka v jedné úrovni: hmatné pásy

Křížení pásů pro pěší a cyklostezky: hmatné a signální pásy

Křížení pásů pro pěší a tramvajového pásu: varovné a signální pásy

Koridor veřejné dopravy v pěší (obytné) zóně: varovné pásy

Hranice komunikací třídy C a D (vjezdy a výjezdy z pěších – obytných zón): varovné a signální pásy

Plochy bez přirozených vodicích linií: umělé vodicí linie

 

Detaily míst s hmatovými opatřeními jsou uvedeny v ČSN 73 6110 (včetně Z1) a v ČSN 73 6425-1.