Dlažba pro nevidomé

Nevidomí a slabozrací jsou rovnoprávnými uživateli všech staveb a také plnoprávnými účastníky provozu na pozemních komunikacích. Pro samostatný a bezpečný pohyb včetně orientace v exteriéru i interiéru jsou zrakově postižení dobře teoreticky i prakticky připraveni. Základním předpokladem samostatného a bezpečného pohybu a orientace nevidomých a slabozrakých je dostatek informací získávaných především hmatem a sluchem a vhodné uspořádání prostoru umožňující srozumitelné získávání informací uvedenými způsoby. Hmatové informace získávají nevidomí a v exteriéru i slabozrací především technikou dlouhé bílé hole. Této technice a dalším prvkům samostatného a bezpečného pohybu a orientace se zrakově postižení učí v procesu sociální rehabilitace. Proměnné a orientační informace (zejména informace o stavu chodecké signalizace na přechodech a přejezdech, informace o příjezdu vozidla a směru i cíli jeho jízdy, speciální základní popis nejbližšího okolí stavby, informace o provozu některých zařízení ve stavbě) získávají nevidomí a slabozrací sluchem.Hmatové prvky v zahradě výcvikového střediska pro nevidomé a slabozraké

Pro samostatnost nevidomých a slabozrakých je mimořádně důležité využívání veřejné dopravy. S tím bezprostředně souvisejí úpravy dopravních cest, veřejnosti přístupných komunikací a ploch. Zde se nevíce uplatňují speciální hmatové prvky, dlažební kostky a desky.

Hmatové úpravy musejí mít dlouhodobou životnost, dostatečný hmatový kontrast vůči okolí a musí, zejména v exponovaných místech (památkové zóny a rezervace, památkově chráněné objekty aj.), splňovat i odpovídající estetické požadavky. Tyto požadavky velmi dobře splňují hmatové prvky prováděné z inženýrského kamene. Základem používané hmoty je přírodní kamenná drť a proto lze strukturu i barvu hmatových prvků přizpůsobit požadavkům na začlenění do konkrétního prostředí. Provedení některých hmatových prvků (povrch s nepravidelnými výstupky) umožňuje jejich kladení „na vazbu“ i „na spáru“ a to dále zvyšuje možnost jejich využití v pohledově důležitých místech a plochách.

Pro hmatové prvky pro nevidomé vyráběné firmou COMING je použit jako výchozí materiál inženýrský kámen (polymerbeton), konglomerát přírodního kameniva s pojivem. Prvky jsou vyráběné ve formách a to zajišťuje jejich stálé funkční vlastnosti.

Co je také velmi důležité u všech aplikací jakýchkoli prvků z inženýrského kamene (polymerbetonu) a je nezbytné znovu a znovu zdůrazňovat, je jejich vynikající odolnost všem atmosférickým vlivům (mráz, tání, slunce), ale i ostatním, většinou chemickým vlivům, jako je např. vliv posypových solí, kyselých dešťů, ropných produktů atd. Tím životnost těchto prvků lze seriózně odhadovat na několik generací, takže odpadne i nezbytnost časté údržby, zcela obvyklé u tradičních řešení.

Pro názornost jsou na následujících fotografiích uvedeny dva příklady hmatových prvků z inženýrského kamene, konkrétní použití v jednotlivých objektech je na dalších stránkách této prezentace.

hmatové prvky pro varovné a signální pásy, skladebný rozměr 6 x 6 cm, možnost kladení „na vazbu“ i na „spáru“

 

 

hmatový prvek pro umělé vodicí linie a vodicí linie s funkcí varovného pásu (na nástupištích železnice)