Nástupiště a zpevněné plochy na železnici

Hmatová opatření prováděna z dlažebních desek a kostek:

Vodicí linie s funkcí varovného pásu - šířka 0,4 m, povrch drážky tvaru sinusovky nebo trapézu

Certifikace hmatových prvků pro vodicí linie s funkcí varovného pásu dle TN TZÚS 12.03.06

Varovný pás - šířka 0,4 m, povrch výstupky pravidelného i nepravidelného tvaru

Signální pás - šířka 0,8 až 1,0 m, povrch výstupky pravidelného i nepravidelného tvaru

Certifikace hmatových prvků pro varovné a signální pásy dle TN TZÚS 12.03.04

 

Poznámka:
Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb. musí okolí tvořit rovinné desky v šíři nejméně 250 mm. Rovinný povrch s funkčním hmatovým kontrastem je zajištěn dlažebními prvky bez sražené hrany, se spárami maximální šíře 4 mm, počtem spár mezi dlažebními prvky na délku 1 metru pásu lemujícího hmatový prvek maximálně 5 ks, počtem spár mezi dlažebními prvky na šířku lemujícího pásu maximálně 1 ks (tj. minimální osová vzdálenost spár může být 200 mm). Tento požadavek splňují například rovinné dlaždice o rozměrech 200 x 200 mm bez sražené hrany. Rovinnost dlažby dle ČSN 74 4505. Povrch dlažby musí splňovat základní požadavky na protiskluznost dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Hodnota protiskluznosti nesmí být odlišná od výše uvedeného požadavku. Povrch musí být rovinný, bez výstupků, drážek a podobných tvarových úprav.

 

Místa s hmatovými opatřeními (užití prvků):

Oddělení bezpečnostního pásu od plochy nástupiště: vodicí linie s funkcí varovného pásu

Hranice veřejnosti přístupné části nástupiště: varovné pásy

Místo vstupu do kolejí na centrálním přechodu: varovné a odsazené signální pásy

Místa se schodišti: signální pásy

Místa s výtahy: signální pásy

Místa s přístřešky: signální pásy

Místa vstupu do výpravní budovy: signální pásy

Hrana zpevněné plochy: varovné pásy

Hranice veřejnosti přístupné části zpevněné plochy: varovné pásy

Hranice zpevněné plochy s vozovkou: varovné pásy

Detaily míst s hmatovými opatřeními jsou uvedeny v ČSN 73 4959 (orientačně) a na vzorovém listu SŽDC Ž8.7 (detailně).vodicí linie s funkcí varovného pásu u hrany železničního nástupištěvarovný pás na hranici veřejnosti přístupné části nástupištěvodící linie s funkcí varovného pásu a signální pás v místě schodištědetail vodicí linie s funkcí varovného pásu a varovného pásu na hranici veřejnosti přístupné části nástupiště